Heii!

K
oska muistutan henkisiltä ominaisuuksiltani lähinnä idioottia, niin kirjoitin tohkeissani edeltävään raaputelmaan väärän lausunnon. Tarkoitus oli kirjoittaa VAKUUTUSOIKEUDEN lausunto, ei työttömyysturvalautakunnan (se edeltävä porras tässä prosessissa). Ja koska mä olen niin vittuuntunut akka, niin tilitän sen kokonaisuudessaan tähän jälkipolville varoittavaksi esimerkiksi että kannattaa hoitaa asia eri tavalla omalla kohdallaan (jokainen voi miettiä miten. Suosittelen että kerro mahdollisimman VÄHÄN, sen sijaan että tilität koko elämäntarinasi siihen valitukseen...). Jees. Yleisön pyytämättömyydestä, vierailevana tähtenä esiintyy, Vakuutusoikeus:


"VAKUUTUSOIKEUDEN PÄÄTÖS


Työttömyysturvalautakunnan päätöstä ei muuteta. Valitus hylätään.

PERUSTELUT: Työttömyysturvalain 2 luvun 9§:n mukaan työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisestä lukien. Saman lain 2 luvun 10§:n mukaan henkilöllä on pätevää syy erota työstä työsopimuslain 8 luvun 1§:n 2 momentissa (purkamisperuste) tarkoitetuissa tapauksissa, tai silloin, kun työtä hänen työkykynsä huomioon ottaen ei voida pitää sopivana. Henkilöllä on pätevä syy erota työstä menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen myös muusta pätevyydeltään edellä mainittuihin syihin verrattavissa olevasta syystä.

Hepoliini on eronnut ***työntekijän työstään *****:ssä ja hänen työsuhteensa on päättynyt **.**.****. Hepoliini on ilmoittanut eronsa syyksi muun muassa käsiensä kylmäherkkyyden, huonon työilmapiirin sekä stressi- ja ahdistusreaktion. Lisäksi hän on **.**.**** päivätyssä työvoimaviranomaiselle antamassaan selvityksessä todennut, että päätöstä edisti tuleva paikkakunnan vaihdos eli muutto Turkuun (hepon huomautus; päätös syntyi irtisanoutumisen JÄLKEEN). Hepoliini on kertonut joutuneensä myös työpaikkakiusaamisen kohteeksi.

Asiassa on esitetty **.**.**** päivätty lääkärintodistus, jonka mukaan Hepoliinilla sormien ääreisverenkierto on todettu keskimääräistä huonommaksi. Todistuksessa mainitaan, että Hepoliinin potema oireisto voi vaikeuttaa tai estää kylmässä työskentelyn. Lisäksi asiassa on esitetty sairauskertomuksia, joissa Hepoliinilla on muun muassa todettu ****- ja ****kuussa **** äkillinen stressioreaktio ja ahdistuneisuutta.

Vakuutusoikeuden arvion mukaan lääketieteellisestä ja muusta selvityksestä ei ilmene tilankuvausta, jonka perusteella ****työntekijän työn voitaisiin katsoa olleen Hepoliinin työkyky huomioon ottaen hänelle sopimatonta. (hepon huom. kyseessä on siis kylmätilassa tapahtuva työ..) Asiassa esitetyn selvityksen ja Hepoliinin kertomuksen perusteella voidaan pitää uskottavana, että työpaikalla on ollut erilaisia ristiriitoja, mutta työttömyysturvalain soveltamista koskevassa ratkaisukäytännössä henkilön on edellytetty pyrkivän selvittämään työilmapiiriin liittyviä ongelmia työsuhteen aikana. Asiassa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä myöskään Hepoliinin työnantajan vakavista laiminlyönneistä tai sellaisesta toisella paikkakunnalla välittömästi alkavasta vakituisesta työpaikasta, jonka perusteella Hepoliinilla voitaisiin katsoa olleen työttömyysturvalaissa tarkoitettu pätevä syy erota työstään. Hepoliini on siten eronnut työstään (Hepon huom. ja nyt tulee paras:) ilman pätevää syytä **.**.****, eikä hänellä tämän vuoksi ole oikeutta työttömyysetuuteen ajalta **.**.****-**.**.****.

Lainkohdat Työttömyysturvalaki 2 luku 9§ 1 mom. ja 10§ 1 ja 4 mom.

Asian käsittelyn päätyttyä vakuutusoikeudelle toimitetut asiakirjat sidotaan vakuutusoikeuden asiakirjavihkoksi, joka arkistoidaan vakuutusoikeudessa. Työttömyysturvalautakunnan asiakirjat palautetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta"


Annan lopuksi aiheeseen liityen virallisen lausunnon: Suomi on oikeusvaltio.

<3
Hepoliini, syyllinen.